Sunday, 8 September 2013

list of lok sabha speaker 1. Sh. G.V. Mavalankar(15.05.1952 - 27.02.1956)
 2. Sh. M. A. Ayyangar(08.03.1956 - 10.05.1957)(11.05.1957 - 16.04.1962)
 3. Sardar Hukam Singh(17.04.1962 - 16.03.1967)
 4. Sh. N. Sanjiva Reddy(17.03.1967 - 19.07.1969)
 5. Sh. G.S. Dhillon(08.08.1969 - 17.03.1971) (22.03.1971 - 01.12.1975)
 6. Sh. Bali Ram Bhagat(15.01.1976 - 25.03.1977)
 7. Sh. N. Sanjiva Reddy(26.03.1977 - 13.07.1977)
 8. Sh. K.S. Hegde(21.07.1977 - 21.01.1980)
 9. Sh. Bal Ram Jakhar(22.01.1980 - 15.01.1985)(16.01.1985 - 18.12.1989)
 10. Sh. Rabi Ray(19.12.1989 - 09.07.1991)
 11. Sh. Shivraj V Patil(10.07.1991 - 22.05.1996)    
 12. Sh. P.A. Sangma(23.05.1996 - 23.03.1998)
 13. Sh. G.M.C. Balyogi(24.03.1998 - 19.10.1999)(22.10.1999 - 03.03.2002)
 14. Sh. Manohar Joshi(10.05.2002 - 02.06.2004)
 15. Sh. Somnath Chatterjee(04.06.2004 - 31.05.2009)
Source:http://speakerloksabha.nic.in/

No comments:

Post a Comment